Hlavná stránka Použitie poukazov
   

 

Kultúrna inštitúcia prihlásená do programu umožní zaplatiť prostredníctvom kultúrneho poukazu napr. vstupné alebo jeho časť v divadlách, múzeách, galériách, kultúrnych strediskách, filmových kluboch alebo iné účastnícke poplatky. Ak je cena vstupenky vyššia ako cena kultúrneho poukazu, zvyšný rozdiel uhradí návštevník v hotovosti. Ak je cena vstupenky nižšia ako cena kultúrneho poukazu, nevydáva sa z neho žiadna finančná suma. V takomto prípade odporúčame kultúrnej inštitúcii zahrnúť do ceny poukazu niektoré ďalšie kultúrne služby (napr. prednášku, vzdelávacie materiály, propagačné predmety).
Povinnosťou kultúrnej inštitúcie je kontrolovať pravosť prijímaných kultúrnych poukazov, a to vizuálnou kontrolou ochranných znakov.

Každý blok kultúrnych poukazov v hodnote 4 € je zložený zo štyroch kultúrnych poukazov, každý v hodnote 1 €. Tri zo štyroch poukazov môže ich majiteľ použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia. Jeden zo štyroch poukazov môže jeho majiteľ použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Takýto poukaz je od ostatných poukazov farebne odlíšený a má špecifický kód. Pri realizácii premietania filmových predstavení môže kultúrna inštitúcia prijať a do systému nahlasovať len spomínaný typ poukazu.

Kultúrny poukaz je neprenosný! (Ak je vstupné napr. 0,50 €, učiteľ nesmie za 10 žiakov zaplatiť piatimi kultúrnymi poukazmi!)

Kultúrne poukazy na rok 2014 sú primárne určené základným školám a stredným školám, ktoré môžu samostatne alebo v spolupráci so združením rodičov príslušnej školy rozhodnúť o ich použití.
Nevyužité kultúrne poukazy sa žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom týchto škôl rozdajú na konci školského roka 2013/2014, aby mohli byť použité až
do 11. 11. 2014.
To znamená:
Ak s tým rodičia a žiaci súhlasia, kultúrne poukazy budú mať na starosti triedni učitelia, a to do konca školského roka (jún 2014). Na konci školského roka rozdajú učitelia nevyužité poukazy žiakom a tí ich môžu uplatniť aj počas letných prázdnin.
Ak žiakom zostanú nevyužité poukazy aj na začiatku ďalšieho školského roka (september 2014), môžu s nimi naložiť ľubovoľne (uplatniť samostatne vo svojom voľnom čase alebo ich opäť odovzdať triednemu učiteľovi za účelom úschovy pre podujatia organizované školou).
Platnosť kultúrnych poukazov končí 11. 11. 2014.

Kultúrny poukaz dostane konkrétny žiak alebo pedagóg základnej alebo strednej školy (ktorá uzatvorila s MK SR dohodu o spolupráci) na svoje meno, a tým sa stáva jeho majiteľom. Každý kultúrny poukaz obsahuje identifikačné údaje žiaka alebo pedagóga a má jedinečný kód, na základe ktorého je identifikovateľný. Kultúrny poukaz je neprenosný. Vo chvíli, keď žiak alebo pedagóg použije poukaz na zaplatenie kultúrnej aktivity alebo služby, stáva sa majiteľom poukazu kultúrna inštitúcia.

Kultúrne poukazy môžu žiaci a pedagógovia uplatniť v rôznych kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapoja do programu Kultúrne poukazy 2014 a budú poskytovať kultúrne služby. Sú to:

1/   Kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou

- neštátne kultúrne inštitúcie – súkromné divadlá, galérie, múzeá, združenia, organizácie, právnické a fyzické osoby poskytujúce kultúrne podujatia alebo služby a pod.

- kultúrne inštitúcie v pôsobnosti VÚC - divadlá, bábkové divadlá, štúdiá tanca, galérie, múzeá, hvezdárne, osvetové strediská, knižnice a pod.

2/  Kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity - mestské divadlá, mestské knižnice, mestské kultúrne strediská, mestské múzeá a pod.

3/  Štátne inštitúcie, kde zriaďovateľom je ministerstvo kultúry SR (Divadelný ústav Bratislava (ďalej len „BA“), Divadlo Nová scéna BA, Hudobné centrum BA, Literárne informačné centrum BA, Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana BA, Múzeum SNP Banská Bystrica, Národné osvetové centrum BA, Slovenská filharmónia BA, Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča, Slovenská národná galéria BA, Slovenská národná knižnica Martin, Slovenská ústredná hvezdáreň Komárno, Slovenské centrum dizajnu BA, Slovenské národné divadlo BA, Slovenské národné múzeum
(a všetky jemu prináležiace múzeá), Slovenské  technické múzeum Košice, Slovenský filmový ústav, Slovenský ľudový umelecký kolektív BA - SĽUK, Štátna filharmónia Košice, Štátna opera Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Štátne divadlo Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Umelecký súbor Lúčnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ústredie ľudovej umeleckej tvorby BA - ÚĽUV).

 

Vzhľadom na nutnosť včasného nahlásenia všetkých poukazov vyzbieraných kultúrnymi inštitúciami počas roka 2014 a na spracovanie údajov v systéme, môžu žiaci a pedagógovia použiť kultúrne poukazy do 11. 11. 2014 Na kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnia po tomto termíne v mesiacoch november a december 2014, môžu kultúrne inštitúcie vybrať poukazy vopred.

 

      

   
Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora

Správca obsahu: MK SR - úradné hodiny       Kontakty

http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku