Kultúrne poukazyMK SR

 

   

Dotačný systém MK SR na rok 2015 - Kultúrne poukazy

 
Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje ďalší ročník projektu Kultúrne poukazy.

 

Ciele programu Kultúrne poukazy 2015 vychádzajú z aktuálneho stavu kultúry na Slovensku, pričom zohľadňujú legislatívnu, inštitucionálnu, ako aj ekonomickú situáciu.                            

Sú to tieto ciele:

- podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám,
- vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej  mládeže,
- podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia  kvality ich činnosti,
- podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia úradníkov a rôznych komisií),
- prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou kategóriou.
   
Všeobecné informácie
     
- Zákon č. 434/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení  zákona č. 79/2013 Z. z. a zákona č. 284/2014 Z. z.  
- Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317,  oznámenie  č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z.  
- Smernica č. 6/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  
- Často kladené otázky  súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  
- Vzor kultúrneho poukazu  
- Použitie kultúrnych poukazov  
- Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich kultúrne poukazy  
Elektronická registrácia
- školy
- kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou
- kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity
Dotačné podprogramy
- 8. 1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – školy  
     
- 8. 2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie  
     
   
  Zoznam škôl disponujúcich KP
   
   
  Archív - Kultúrne poukazy 2014
   
   
  Protokol P7
   
  Aktivácia kultúrnych poukazov
   
   
  Kontakty:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

http://www.culture.gov.sk
mail: kulturnepoukazy@culture.gov.sk
   
  Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok - Piatok
8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 hod.
 
 
 
 
   
  Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org