Kultúrne poukazyMK SR

 

   

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na rok 2016

Kultúrne poukazy 2016

 
Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje ďalší ročník projektu Kultúrne poukazy.

 

Ciele programu Kultúrne poukazy 2016 vychádzajú z aktuálneho stavu kultúry na Slovensku, pričom zohľadňujú legislatívnu, inštitucionálnu, ako aj ekonomickú situáciu.                            

Sú to tieto ciele:

- podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám,
- vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej  mládeže,
- podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia  kvality ich činnosti,
- podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia úradníkov a rôznych komisií),
- prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou kategóriou.
   
Všeobecné informácie
     
- Zákon č. 434/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zákon č. 79/2013 Z. z. zákon č. 284/2014 Z. z. a zákon č. 354/2015 Z. z.  
- Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu - platnosť od 2. januára 2016.  
- Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317,  oznámenie  č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z.
- platnosť do 1. januára 2016.
 
- Smernica č. 4/2015 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - platnosť od 2. januára 2016.  
- Smernica č. 6/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - platnosť od 1. januára 2016.  
- Často kladené otázky  súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  
- Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie  a potvrdenia predkladané do dotačného systému.  
- Vzor kultúrneho poukazu  
- Použitie kultúrnych poukazov  
 
Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie:
- školy
- kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou
- kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity
Dotačné podprogramy
- 3. 1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – školy  
- 3. 2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie  
   
  Protokol P7
   
  Zoznam škôl disponujúcich KP
   
  Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich poukazy
   
  Archív - Kultúrne poukazy 2015
   
  Aktivácia kultúrnych poukazov
   
   
   
   
   
 

 
Interaktívne školenie

 Kultúrne poukazy 2016
 pre školy


a
 

Interaktívne školenie Kultúrne poukazy 2016 pre školy

   
   
  Kontakty:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

http://www.culture.gov.sk
mail: kulturnepoukazy@culture.gov.sk
   
  Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok - Piatok
8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 hod.
 
 
 
 
   
  Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org