Hlavná stránka

Popis podujatia - Kultúrne poukazy 2016

   

 

 
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bude vyhodnocovať vhodnosť podujatí už pri kontrole predloženej žiadosti.

Kultúrne inštitúcie uvádzajú popisy podujatí a aktivít už pri elektronickej registrácii svojej žiadosti, na ktoré chcú prijímať kultúrne poukazy.

1. Podľa akých kritérií ministerstvo vyhodnocuje vhodnosť podujatí na prijímanie kultúrnych poukazov?

Kultúrne podujatie:

- musí byť vhodné pre deti a mládež,
- musí mať umelecký, kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter a prínos,
- jeho formálna aj obsahová stránka by mala byť spracovaná kvalitne a na dostatočnej úrovni.
   

Nevhodné kultúrne podujatie:

   
- podujatie iba vzdelávacie (kultúrno-vzdelávacie je v poriadku),
- zábavné, voľnočasové alebo spoločenské podujatie bez umeleckého, kultúrneho alebo kultúrno-vzdelávacieho charakteru a prínosu,
- športové podujatie (vrátane aerobiku, zumby, cvičenia na hudbu),
- vystúpenia kúzelníkov.
   

2. Ako ministerstvo postupuje pri vyhodnocovaní podujatí a príprave zmluvy?

   
- ak plánované podujatia uvedené kultúrnou inštitúciou v jej žiadosti nebudú vhodné na prijímanie kultúrnych poukazov, bude ministerstvo o tejto skutočnosti kultúrnu inštitúciu informovať a jej žiadosť vyradí,
- ak niektoré podujatia budú vhodné a iné nebudú vhodné na vyberanie kultúrnych poukazov, bude ministerstvo o tejto skutočnosti kultúrnu inštitúciu informovať. Inštitúcia bude môcť vyberať poukazy iba na tie podujatia, ktoré ministerstvo akceptuje. Ak bude mať kultúrna inštitúcia záujem o pokračovanie v programe Kultúrnych poukazov aj za týchto podmienok, ministerstvo vytvorí Zmluvu o poskytnutí dotácie a zašle ju inštitúcii na podpis. Po podpise zmluvy môže inštitúcia vyberať kultúrne poukazy na podujatia akceptované ministerstvom.
- ak plánované podujatia budú vhodné na vyberanie kultúrnych poukazov, ministerstvo vytvorí zmluvu a zašle ju kultúrnej inštitúcii na podpis. Po podpise zmluvy môže kultúrna inštitúcia prijímať kultúrne poukazy na avizované podujatia.
   

Odporúčame kultúrnym inštitúciám prijímať kultúrne poukazy až po podpise Zmluvy o poskytnutie dotácie oboma zmluvnými stranami. Ak ministerstvo neakceptuje žiadosť kultúrnej inštitúcie do programu Kultúrne poukazy, k podpísaniu zmluvy nedôjde a vyzbierané poukazy nebudú preplatené!

   
   
3. Čo bude potrebné uviesť pri popise podujatia?
   
- názov podujatia
- typ podujatia (predstavenie divadelné/tanečné/bábkové, výstava, koncert, festival, tvorivá dielňa atď.),
- cieľová skupina (komu je podujatie určené),
- kto podujatie realizuje/kto v ňom účinkuje(napr.: divadelný súbor, hudobná skupina, umelec – výtvarník, sochár, hudobník, bábkar, atď.)
- obsah resp. náplň podujatia, umelecký/kultúrny/kultúrno-vzdelávací prínos, minimálne 5 vetami.
   

4. Ako postupovať ohľadom popisu podujatí, ktoré budú realizované neskôr v priebehu roka, teda až po podpísaní zmluvy?

   

Kultúrna inštitúcia dodatočne zašle e-mailom popis podujatia, ktoré chce realizovať a prijímať naň kultúrne poukazy.
Ministerstvo opäť vyhodnotí ich vhodnosť, a to v zmysle postupu uvedeného vyššie v bode 2. V takomto prípade nie je potrebné podpisovanie novej zmluvy či dodatku ku zmluve – dodatočne zasielaný popis podujatia priloží ministerstvo k dokumentácii kultúrnej inštitúcie evidovanej ministerstvom.

   

Súčasťou e-mailu musia byť identifikačné údaje inštitúcie: názov, adresa, číslo zmluvy.

   

Dodatočné zasielanie popisov podujatí sa nevzťahuje na:

- členské v knižnici,
- filmy (teda audiovizuálne podujatia) pravidelne premietané v kinách, domoch kultúry a pod. Je to z dôvodu veľkého počtu filmov uvádzaných do kín v priebehu roka. (Jednorazové premietanie alebo prezentácia filmu pri zvláštnej príležitosti alebo ako súčasť iného podujatia do tejto kategórie nepatrí, pri takomto podujatí je potrebné spresniť popis podujatia podľa pokynov uvedených vyššie.)
   

E-mailová adresa - Kultúrne poukazy:  kulturnepoukazy@culture.gov.sk

   

Kultúrna inštitúcia môže vyberať poukazy na také dodatočne nahlásené podujatia, ktorých akceptáciu ministerstvo inštitúcii potvrdí e-mailom.

   

5. Prečo je potrebné po podpísaní zmluvy zverejňovať svoje podujatia ešte na webovom sídle http://registerkultury.gov.sk/podujatia/, keď sú popisy podujatí zasielané ministerstvu priamo v žiadosti?

   
- uvedené webové sídlo je prístupné verejnosti a okrem iného informuje, na aké podujatia je možné kultúrne poukazy využiť,
- obsahuje údaje využívané pri tvorbe štatistík k programu Kultúrne poukazy pre potreby ministerstva. Štatistiky konkrétnej kultúrnej inštitúcie sú dostupné aj v jej profile po prihlásení sa do systému.
- navyše poskytuje bezplatnú propagáciu kultúrnej inštitúcie a jej podujatí.
   

6. Kedy treba zverejniť podujatia na webovom sídle http://registerkultury.gov.sk/podujatia/ a aký je postup?

   
Podujatia stačí zverejniť až po podpísaní Zmluvy o poskytnutí dotácie, avšak ešte pred nahrávaním vyzbieraných kultúrnych poukazov do systému. Systém umožní kultúrnej inštitúcii nahrávať poukazy až vtedy, keď bude mať na spomínanej stránke zverejnené všetky podujatia, na ktoré poukazy vyberala.
   

Povinnosť zverejňovať podujatia na spomínanom webovom sídle sa netýka knižníc a organizácií ministerstva.

   
Postup:
   
1. Na webovom sídle http://registerkultury.gov.sk/podujatia v pravom stĺpci kliknite na možnosť „Registrácia z DS alebo KP“.
2. Zadajte kód, ktorý ste získali pri registrácii svojej žiadosti (kód protokolu P6) a kliknite na tlačidlo Registrovať.
3. Po vstupe do systému odporúčame zmeniť heslo (ako prihlasovacie meno a staré heslo uveďte kód protokolu P6, nové heslo si zvoľte ľubovoľne).
4. Kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity kliknú na názov tej kultúrnej inštitúcie, ktorej podujatia chcú nahlásiť.
5. Nahláste realizované a plánované podujatia. Pri nahlasovaní podujatí a termínov realizácie postupujte podľa návodu, ktorý nájdete v pravom stĺpci stránky.
6. Kultúrne inštitúcie akceptované do programu Kultúrne poukazy majú povinnosť nahlasovať realizované a plánované podujatia a termíny ich uskutočnenia. Ostatné údaje ako návštevnosť sú nepovinné. V prípade nenahlásenia dátumov k podujatiu Vám systém neumožní nahlasovať kódy vyzbieraných kultúrnych poukazov na toto podujatie.
7. Odporúčame Vám nahlasovať všetky realizované a pripravované podujatia a ich termíny priebežne - zverejníte a spropagujete Váš program a ponuku podujatí. Navyše sa Vám budú na stránke automaticky vytvárať štatistiky o Vašich podujatiach.
 

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku