Hlavná stránka

Často kladené otázky súvisiace s programom Kultúrne poukazy

 
     

 

Čo je kultúrny poukaz?

Kultúrny poukaz je finančný poukaz v hodnote 4 €, ktorý platí jeden kalendárny rok. Kultúrny poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na konkrétny rok pre žiaka a pedagóga zamestnaného na plný alebo skrátený pracovný úväzok základnej školy alebo strednej školy, ktorý môže využiť na návštevu kultúrnych podujatí a aktivít. Môže ho použiť na uhradenie vstupného napr. v divadlách, galériách, múzeách, kultúrnych strediskách alebo na uhradenie iných účastníckych poplatkov a služieb (napr. zaplatenie zápisného do knižnice).

 

 

Kto je majiteľom kultúrneho poukazu?

Majiteľom kultúrneho poukazu je:

-  žiak

pedagogický zamestnanec základnej alebo strednej školy zamestnaný na plný alebo skrátený pracovný úväzok.

Každý kultúrny poukaz má jedinečné číslo, na základe ktorého je identifikovateľný a obsahuje identifikačné údaje školy a žiaka alebo pedagóga. Kultúrny poukaz je neprenosný. Vo chvíli, keď žiak alebo pedagóg použije poukaz na zaplatenie vstupného alebo iného účastníckeho poplatku, majiteľom poukazu sa stáva kultúrna inštitúcia.

 

 

 

Ako škola odovzdá žiakovi jeho poukaz?

 

Žiakom a pedagógom vydáva kultúrny poukaz príslušná základná alebo stredná škola.
O vydaní kultúrnych poukazov si vedie škola evidenciu (škola si vedie jednoduché záznamy napr. komu boli/neboli vydané kultúrne poukazy alebo vedie evidenciu o súhlase rodičov o poskytnutí konkrétneho počtu poukazov na organizované podujatie zo školy atď.).

Žiacke kultúrne poukazy pre rok 2017 sú primárne určené základným a stredným školám, ktoré môžu samostatne alebo v spolupráci so združením rodičov príslušnej školy rozhodnúť o ich použití (samozrejme so súhlasom žiaka).

Zvýšenie právomoci školy pri uplatňovaní kultúrnych poukazov nastalo z dôvodu, že niektorí žiaci poukazy po ich prijatí stratili či znehodnotili.

Ak s tým rodičia a žiaci súhlasia, kultúrne poukazy žiakov budú mať na starosti triedni učitelia, a to do konca školského roka (jún 2017). Na konci školského roka učitelia rozdajú nevyužité poukazy žiakom a tí ich môžu uplatniť aj počas letných prázdnin.
Ak žiakom zostanú nevyužité poukazy aj na začiatku ďalšieho školského roka (september 2017), môžu s nimi naložiť ľubovoľne (uplatniť samostatne vo svojom voľnom čase alebo ich opäť odovzdať triednemu učiteľovi za účelom úschovy pre podujatia organizované školou).

 

 

 

Ako možno kultúrny poukaz použiť?

Každý žiak a pedagóg školy, ktorá je zapojená do programu Kultúrne poukazy 2017, dostane jeden blok kultúrnych poukazov v hodnote 4 €, zložený zo štyroch kultúrnych poukazov, každý v hodnote 1 €.

Kultúrna inštitúcia umožní žiakom a pedagógom na zaplatenie vstupného príp. iného účastníckeho poplatku použiť ľubovoľný počet kultúrnych poukazov prináležiacich konkrétnemu žiakovi alebo pedagógovi podľa výšky uhrádzanej sumy.

Tri zo štyroch poukazov môže žiak alebo pedagóg použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia.

Jeden zo štyroch poukazov môže žiak alebo pedagóg použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Takýto poukaz je od ostatných poukazov farebne odlíšený a má špecifický kód.

Pri realizácii premietania filmových predstavení môže kultúrna inštitúcia prijať a do systému nahlasovať len spomínaný typ poukazu.

 

Kto môže požiadať o vydanie kultúrneho poukazu?

 

Základná alebo stredná škola sa môže na základe elektronickej registrácie prihlásiť do programu Kultúrne poukazy 2017. Po predložení registračného protokolu P1 Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a po jeho akceptovaní,  bude škola zaradená do programu a ministerstvo zabezpečí distribúciu kultúrnych poukazov na školu.

 

 

 

Kde je možné použiť kultúrny poukaz?

 

Kultúrne poukazy môžu žiaci a pedagógovia uplatniť v rôznych kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapoja do tohto programu a budú poskytovať kultúrne služby. Zoznam kultúrnych inštitúcií je zverejnený na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

 

 

Aká je doba platnosti kultúrnych poukazov?

Kultúrne poukazy sú platné jeden kalendárny rok. Vzhľadom na nutnosť včasného nahlásenia všetkých poukazov vyzbieraných kultúrnymi inštitúciami počas roka 2017 a na spracovanie údajov v systéme môžu žiaci a pedagógovia použiť kultúrne poukazy do 12. 11. 2017.

Na kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch november a december 2017, môžu kultúrne inštitúcie vyberať poukazy vopred.

 

 

Ako má postupovať kultúrna inštitúcia, ak je cena vstupného vyššia alebo nižšia ako je cena kultúrneho poukazu?

Ak je cena vstupenky vyššia ako cena kultúrneho poukazu, zvyšný rozdiel uhradí návštevník v hotovosti.
Ak je cena vstupenky nižšia ako cena kultúrneho poukazu, nevydáva sa z neho žiadna finančná suma. V takomto prípade odporúčame kultúrnej inštitúcii zahrnúť do ceny poukazu niektoré ďalšie kultúrne služby (napr. prednášku, vzdelávacie materiály, propagačné predmety).

 

 

Môže učiteľ vyzbierať od žiakov KP a zaplatiť napr. s tromi KP v hodnote 3 € vstupné o galérie šiestim žiakom, ak cena vstupného je 0,50 € ?

 Nie. Kultúrny poukaz sa vydáva žiakom a pedagógom, každý z nich má nárok na jeden blok kultúrneho poukazu v celkovej hodnote 4 €, ktorý je zložený zo štyroch kultúrnych poukazov. O účele použitia svojich rozhodujú žiaci a pedagógovia. 

Aké sú ochranné prvky na origináli tlačiva kultúrneho poukazu?

Ochranný prúžok: Je lesklý nápis „MK SR“ zabudovaný do papiera poukazu a je vedený pozdĺž kratšej strany poukazu.

Vystupujúca tlač: V pravom hornom rohu poukazu je možné prstami nahmatať hodnotu poukazu „1 €“.

Fluoreskujúce prvky: Sú viditeľné pod UV svetlom inštitúciami využívanom na overenie pravosti bankoviek.

 

 

Ako si môže žiadateľ skontrolovať stav svojej žiadosti po jej odoslaní ministerstvu?

Počas registrácie žiadateľa mu systém vygeneruje 2 exempláre protokolu, pričom jeden potvrdený protokol žiadateľ odosiela spolu s ostatnými dokumentmi ministerstvu a druhý protokol si ponechá.

Na protokole sa nachádza číslo protokolu vo forme 9-miestneho kódu. Žiadateľ môže pomocou tohto kódu zistiť stav žiadosti na webovom sídle https://dotacie.culture.gov.sk/granty2017/index.php v časti „Sledovanie stavu žiadosti“.

 

      

   
Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku