Hlavná stránka Vyúčtovanie kultúrnych poukazov
   

 

Priebežné vyúčtovanie vyzbieraných kultúrnych poukazov a ročné zúčtovanie kultúrnych poukazov sa týka žiadateľov podprogramu 3.2 (kultúrne inštitúcie a zriaďovatelia kultúrnych inštitúcií).

 

• Priebežné vyúčtovanie vyzbieraných kultúrnych poukazov

 
- kultúrna inštitúcia nahlási kódy vyzbieraných kultúrnych poukazov na webovom sídle kultúrnych poukazov v časti Dotačné podprogramy/3.2/Nahrávanie kultúrnych poukazov,
   
- systém automaticky odošle kultúrnej inštitúcii protokol P4 v elektronickej podobe, ktorý je potvrdením o počte ňou nahlásených kultúrnych poukazov,
   
- systém na začiatku nasledujúceho mesiaca spracuje údaje o nahlásených poukazoch za uplynulý mesiac a automaticky odošle ministerstvu protokol P5 v elektronickej podobe. V protokole P5 sa uvádza počet a výška sumy poukazov vyzbieraných kultúrnou inštitúciou za predchádzajúci mesiac.
   
- ministerstvo protokol P5 potvrdí a zašle ho poštou kultúrnej inštitúcii. Dotáciu vo výške sumy uvedenej v protokole P5 zašle ministerstvo kultúrnej inštitúcii najneskôr do 2 mesiacov od potvrdenia protokolu P5. (Poslednú preplácanú dotáciu, t.j. dotáciu za poukazy nahlasované v novembri, dostane žiadateľ v decembri 2017).

Žiadateľ získa protokol P5 s údajmi o počte nahlásených kultúrnych poukazov do systému za predchádzajúci mesiac iba vtedy, ak je počet nahlásených poukazov všetkými kultúrnymi inštitúciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za predchádzajúci mesiac 200 a viac kusov. V prípade, že je počet poukazov nižší ako 200 kusov, ostanú údaje uchované v centrálnom systéme a pripočítajú sa k nasledujúcemu hláseniu, k nasledujúcemu mesiacu. Znamená to, že základným predpokladom na získanie finančných prostriedkov pre žiadateľa je vyzbieranie minimálne 200 poukazov v sume 200 €. Ministerstvo si vyhradzuje právo zaslania protokolu P5 a finančných prostriedkov žiadateľovi raz mesačne.
Ak je počet vyzbieraných kultúrnych poukazov počas doby možného nahlasovania kódov do systému (t.j. do 20. 11. 2017) nižší ako 200 kusov, vyúčtovanie a preplatenie dotácie prebehne v decembri roka 2017.
Kódy je možné nahlasovať do systému buď pomocou čítačky alebo ručným zapisovaním kódov do systému.

Preplácanie nahlásených poukazov sa bude realizovať nasledovne:

 

nahrávacie obdobie poukazov

preplatenie poukazov

marec

apríl

apríl + máj

jún

jún

júl

júl + august

september

september

október

október + november

november/december podľa doručeného protokolu P7


Podmienkou je, aby bol súčet poukazov za nahrávacie obdobie 200 a viac.

 

 

 

• Ročné zúčtovanie kultúrnych poukazov

 Žiadateľ a ministerstvo vykonajú v závere roka 2017 vzájomné vyúčtovanie vyzbieraných kultúrnych poukazov a zaslaných finančných prostriedkov nasledovne:

- od 21. 11. 2017 bude na webovom sídle kultúrnych poukazov sprístupnená aplikácia, pomocou ktorej si každý žiadateľ vygeneruje jemu prináležiaci protokol P7 - sumár všetkých kultúrnych poukazov vyzbieraných ním resp. kultúrnymi inštitúciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti počas jednotlivých mesiacov roka 2017.
- kultúrna inštitúcia protokol P7 vytlačí, potvrdí (podpisom štatutára a pečiatkou) a zašle na adresu ministerstva poštou alebo predloží do podateľne ministerstva najneskôr do 30. 11. 2017.

Posledná platba za vyzbierané kultúrne poukazy bude priamo naviazaná na zaslanie potvrdeného protokolu P7.

Ďalšie podmienky týkajúce sa vyúčtovania dotácie, ako aj práva a povinnosti žiadateľa o dotáciu a poskytovateľa dotácie stanovujú jednotlivé ustanovenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

      

   
Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku