Kultúrne poukazyMK SR

 

   

Dotačný systém Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
na rok 20
20

Kultúrne poukazy 2020

 
Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje ďalší ročník projektu Kultúrne poukazy.

 

Ciele programu Kultúrne poukazy 2020:

- podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám,
- vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej  mládeže,
- podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia  kvality ich činnosti,
- podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia úradníkov a rôznych komisií),
- prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou kategóriou.
   

Upozorňujeme vás, že

   
- pre úspešné postúpenie žiadosti je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Neúplná žiadosť nebude posudzovaná. Doplnenie žiadosti nie je možné.
- výpis z registra trestov právnickej osoby, potvrdenie sociálnej poisťovne, potvrdenia zo zdravotných poisťovní a potvrdenie daňového úradu si ministerstvo vyžiada.
- ak si žiadateľ potvrdenia vyžiada individuálne, potvrdenie sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní, inšpektorátu práce, konkurzného súdu doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať - orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát),
- výpis z registra trestov fyzickej osoby - jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade súhlasu s vyžiadaním výpisu prosím vyplňte formulár so súhlasom (alebo vo formáte .odt), vytlačte ho, podpíšte a priložte k žiadosti. V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby - jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti.
- výpis z registra trestov fyzickej osoby - štatutárneho orgánu žiadateľa – sa nepredkladá!
- v zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“) boli mimovládne organizácie povinné do 30. júna 2019 aktualizovať údaje o štatutárnom zástupcovi. Upozorňujeme Vás, že ako subjekt verejnej správy podľa zákona o registri nesmieme poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o registri.
   
   

Ak právnická osoba (hlavne príspevkové a rozpočtové organizácie obce a VÚC) nie je zapísaná v registri právnických osôb, je povinná k žiadosti priložiť potvrdenie sociálnej poisťovne, potvrdenia zo zdravotných poisťovní a potvrdenie daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace

 
Overenie je možné na https://rpo.statistics.sk/rpo/#search.
Všeobecné informácie
     
- Zákon č. 434/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  
- Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu  
- Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 1862/2020-110/138 zo 14. januára 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018  
- Smernica č. 1/2020 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  
- Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.  
- Pokyny k podaniu elektronickej žiadosti prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa.  
- Smernica č. 7/2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  
- Vzor kultúrneho poukazu  
- Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich kultúrne poukazy  
 

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie:
- školy
-

kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou

- kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity
Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Chrome alebo Mozilla.
Dotačné podprogramy
- 3. 1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – školy  
- 3. 2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie  
   
  Zoznam škôl disponujúcich KP
   
   
   
   
  Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich poukazy
   
   
   
   
  Aktivácia kultúrnych poukazov
   
   
   
   
  Protokol P7
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Kontakty:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

http://www.culture.gov.sk
mail: kulturnepoukazy@culture.gov.sk
   
  Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok - Piatok
8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 hod.
 
 
 
 
   
 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky
 

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org