Hlavná stránka

Kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou

   

 

Ide o subjekty, ktoré chcú vyberať kultúrne poukazy a majú právnu formu:

  - fyzická osoba - jednotlivec (občan),

 - fyzická osoba - podnikateľ (živnostník),

 - právnická osoba oprávnená na podnikanie,

 - záujmové združenie právnických osôb,

 - rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec,

 - občianske združenie,

  - nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  - nadácia,
  - neinvestičný fond.

Kultúrna inštitúcia vypĺňa formulár na elektronickú registráciu žiadosti a žiadosť predkladá sama za seba.
Ak má táto kultúrna inštitúcia zriaďovateľa, ten nevypĺňa formulár na elektronickú registráciu, ani nepredkladá žiadosť
.
 

 1.  Pokyny k predkladaniu žiadosti:

Súčasťou žiadosti je vyplnenie formulára na elektronickú registráciu žiadosti.

Právne záväzná je potvrdená (štatutárom podpísaná a opečiatkovaná) a Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložená žiadosť.

Dokumenty žiadosti podpisuje štatutár vlastnoručne. Ak budú podpísané zastupujúcou osobou, treba priložiť originál resp. overenú kópiu príslušného splnomocnenia zastupujúcej osoby.

Zoznam dokumentov a dokladov, ktoré musí žiadosť obsahovať, nájdete na úvodnej stránke.

Po odoslaní potvrdenej žiadosti a po jej akceptácii ministerstvom nebudete môcť v žiadosti meniť Vaše údaje.
(Ak nastane v priebehu roka 2020 zmena v niektorom z Vami zadaných údajov - zmena adresy, kontaktnej osoby
a pod. - oznámte túto skutočnosť písomne na adresu ministerstva.)
Všetky dokumenty a doklady žiadosti sa predkladajú na adresu ministerstva
 pevne zviazané (hrebeňová väzba, tepelná väzba) a všetky strany žiadosti, vrátene príloh, očíslované.

Adresa na doručenie a zaslanie žiadosti:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Obálku označte názvom programu Kultúrne poukazy 2020, podprogram 3.2

 

2.  Pokyny k vypĺňaniu registračného formulára žiadosti:

     1.) vyplňte a pozorne skontrolujte zadané údaje (údaje sú záväzné a budú sa generovať do všetkých
          dokumentov!),

     2.) stlačte tlačidlo „Odoslať údaje“,

V prípade, že ste pri vypĺňaní neuviedli požadovaný údaj alebo ste ho uviedli v nesprávnom tvare, po odoslaní údajov tlačidlom „Odoslať údaje“ sa Vám stránka zobrazí znova a v hornej časti Vám vypíše zoznam chýb.

     3.) následne sa Vám zobrazí:
- protokol P6
- žiadosť o poskytnutie dotácie
- popis projektu
- celkový rozpočet projektu
-
čestné vyhlásenie
- kontrolný list povinných náležitostí žiadosti

    4.) dokumenty uvedené v bode 3.) vytlačte, podpíšte, opečiatkujte (výnimkou je kontrolný list – netreba ho podpisovať ani pečiatkovať), skontrolujte a spolu s požadovanými dokladmi a potvrdeniami odošlite poštou na adresu ministerstva alebo doručte osobne do podateľne ministerstva.

Vo vygenerovaných dokumentoch nič neprepisujte!


(Ak ste vo vygenerovaných dokumentoch objavili chybu, registráciu opakujte.)

Protokol P6 sa vygeneruje v 2 exemplároch: 1
potvrdený exemplár predkladáte ministerstvudruhý si ponecháte. Pomocou čísla protokolu P6 (9-miestny kód) si môžete priebežne kontrolovať stav žiadosti, ale hlavne sa budete pomocou tohto kódu prihlasovať do systému pri nahlasovaní Vami vyzbieraných kultúrnych poukazov.

     5.) ak ste registráciu realizovali opakovane a žiadosť ste tlačili zo systému viac–krát, skontrolujte, či všetky dokumenty žiadosti majú rovnaké jedinečné číslo protokolu P6 (9-miestny kód).

 

3.  Registračný formulár

1 .  č a s ť

Všetky požadované údaje sa týkajú žiadateľa, teda kultúrnej inštitúcie s vlastnou právnou subjektivitou.

Ak je žiadateľom mesto alebo obec uvedie názov podľa vzoru Mesto Košice, Obec Abrahám (nie iba "Košice", nie "Mestský úrad Košice", nie „O516538 Obec Vrbovka“).

Názov žiadateľa u ostatných subjektov musí byť v súlade s dokladom o právnej subjektivite.

 

Názov žiadateľa:
Ulica a číslo:
PSČ:
Okres:
Mesto/Obec :
 


Žiadatelia, ktorými sú fyzické osoby - jednotlivci, vyberú typ právnej formy „fyzická osoba, jednotlivec“.
Žiadatelia, ktorými sú fyzické osoby - podnikatelia (živnostníci), vyberú typ právnej formy „podnikateľ“.

Žiadatelia, ktorými sú s.r.o. alebo a.s., vyberú typ právnej formy „podnikateľ“.

Právna forma:
Fyzické osoby - jednotlivci uvedú ako IČO 8 núl: 00000000
IČO:
 
Dátum narodenia uvádzajú iba fyzické osoby - jednotlivci.
Dátum narodenia:   deň: mesiac: rok:
 
Štatutárny orgán žiadateľa:
Meno:
Priezvisko:
Funkcia:
 
Odborný garant projektu:
Meno:
Priezvisko:
Funkcia:
   
Kontaktná osoba:
Meno:
Priezvisko:
Telefón:
Email:
Fax:
 
Bankové spojenie:

IBAN:

   
Ak je žiadateľ zapísaný v príslušnom registri (obchodnom, živnostenskom a pod.), uvedie údaj o tomto zápise:
Číslo registra:
   
 
 
   
   
2 .  č a s ť  
   

! ! !
Ministerstvo vyhodnocuje vhodnosť podujatí na prijímanie kultúrnych poukazov
už pri kontrole predloženej žiadosti.
Pred vypĺňaním ďalšej časti formulára JE NUTNÉ
oboznámiť sa s informáciami o postupoch ohľadom vhodnosti podujatí na stránke:
Kultúrne inštitúcie – Popis podujatia
! ! !

 

Kultúrne inštitúcie v tejto časti registračného formulára uvádzajú popisy kultúrnych podujatí a aktivít, na ktoré chcú kultúrne poukazy vyberať.

A,
Ak chce kultúrna inštitúcia prijímať kultúrne poukazy ako
úhradu členského v knižnici, vyberie si z ponuky pri type podujatia „Knižnica – členský poplatok“.

B,
Ak chce kultúrna inštitúcia prijímať kultúrne poukazy
iba na podujatie typu film (teda „audiovizuálne predstavenie“) pravidelne premietaný v kinách, domoch kultúry a pod., vyberie si z ponuky pri type podujatia „Audiovizuálne predstavenia vhodné pre deti a mládež podľa aktuálnej ponuky.“

(Deje sa tak z dôvodu veľkého počtu filmov uvádzaných do kín v priebehu roka. Pri prijímaní kultúrnych poukazov na takéto podujatie musí ísť o film vhodný pre deti a mládež a nesmie ísť o žánre akčný thriller, horor.)

Jednorazové premietanie alebo prezentácia filmu pri zvláštnej príležitosti alebo ako súčasť iného podujatia do tejto kategórie popisu podujatia nepatrí, pri takomto podujatí je potrebné spresniť popis podujatia podľa pokynov uvedených nižšie v bode C.

C,
Ak chce kultúrna inštitúcia prijímať kultúrne poukazy
na iný typ podujatia ako film a knižnica uvedie:
      1.  názov podujatia, typ podujatia, cieľovú skupinu (komu je podujatie určené) a kto podujatie realizuje/kto v ňom účinkuje
     2.  popis podujatia, obsah resp. náplň podujatia, umelecký/kultúrny/kultúrno-vzdelávací prínos (minimálne 5 vetami).


D,
Ak chce kultúrna inštitúcia prijímať kultúrne poukazy
aj na podujatie typu film (teda „audiovizuálne predstavenie“) a zároveň aj iný typy podujatia, postupuje podľa príslušných vyššie uvedených bodov.

   
 

 

Pre pridanie ďalšieho podujatia je potrebné stlačiť „Pridaj podujatie“. Až po zadaní všetkých podujatí stlačte prosím „Odoslať údaje“.

(maximálne 20 podujatí)

   
Typ podujatia1:
Názov podujatia1:
Termín realizácie1:
Cieľová skupina1:
Účinkujúci1:
Popis podujatia1:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
V    dňa 17.2.2020
 
 
 

POZOR: Skôr ako odošlete údaje ešte raz preverte ich správnosť!

Vo vygenerovaných dokumentoch nič neprepisujte!
(Ak ste vo vygenerovaných dokumentoch objavili chybu, registráciu opakujte.)

 


 
 
Kontakty:
Otázky ohľadom elektronickej registrácie zasielajte na kp@asc.sk
Všetky ostatné otázky zasielajte na kulturnepoukazy@culture.gov.sk
 

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku