Hlavná stránka

Kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity

   

 

Táto stránka je určená na registráciu kultúrnych inštitúcií bez právnej subjektivity. Myslia sa tým také kultúrne inštitúcie, ktoré chcú vyberať kultúrne poukazy a nemajú právnu subjektivitu. Sú to väčšinou kultúrne domy, knižnice, kiná atď. patriace pod obec.

V tomto prípade formulár na elektronickú registráciu žiadosti vypĺňa a žiadosť predkladá obec. Údaje svojej kultúrnej inštitúcie resp. kultúrnych inštitúcií bez právnej subjektivity uvedie v závere registračného formulára.

1.  Pokyny k predkladaniu žiadosti:

Súčasťou žiadosti je vyplnenie formulára na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie.

Právne záväzná je potvrdená (štatutárom podpísaná a opečiatkovaná) a ministerstvu predložená žiadosť.

Dokumenty žiadosti podpisuje štatutár vlastnoručne. Ak budú podpísané zastupujúcou osobou, treba priložiť originál resp. overenú kópiu príslušného splnomocnenia zastupujúcej osoby.

Zoznam dokumentov a dokladov, ktoré musí žiadosť obsahovať, nájdete na úvodnej stránke.

Po odoslaní potvrdenej žiadosti ministerstvu a po jej akceptácii ministerstvom nebudete môcť v žiadosti meniť Vaše údaje. (Ak nastane v priebehu roka 2020 zmena v niektorom z Vami zadaných údajov - zmena adresy, kontaktnej osoby a pod. - oznámte túto skutočnosť písomne na adresu ministerstva.)
Všetky dokumenty a doklady žiadosti sa predkladajú na adresu
ministerstva pevne zviazané (hrebeňová väzba, tepelná väzba) a všetky strany žiadosti, vrátane príloh, očíslované.

Adresa na doručenie a zaslanie žiadosti:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Obálku označte názvom programu Kultúrne poukazy 20
20, podprogram 3.2

 

2.  Pokyny k vypĺňaniu registračného formulára žiadosti:

     1.) vyplňte požadované údaje registračného formulára. Všetky údaje vo formulári sa týkajú obce.
Údaje o kultúrnej inštitúcii, ktorá chce poukazy prijímať, ale nemá vlastnú právnu subjektivitu, sa vpisujú iba do časti na to vyhradenej - 3. časť formulára.

     2.) pozorne skontrolujte zadané údaje (údaje sú záväzné a budú sa generovať do všetkých dokumentov!)

     3.) stlačte tlačidlo „Odoslať údaje“,

V prípade, že ste pri vypĺňaní neuviedli požadovaný údaj alebo ste ho uviedli v nesprávnom tvare, po odoslaní údajov tlačidlom „Odoslať údaje“ sa Vám stránka zobrazí znova a v hornej časti Vám vypíše zoznam chýb.

     4.) následne sa Vám zobrazí:
- protokol P6
- žiadosť o poskytnutie dotácie
- popis projektu
- celkový rozpočet projektu
-
čestné vyhlásenie
- kontrolný list povinných náležitostí žiadosti 

    5.) dokumenty uvedené v bode 4.) vytlačte, podpíšte, opečiatkujte (výnimkou je kontrolný list – netreba ho podpisovať ani pečiatkovať), skontrolujte a spolu s požadovanými dokladmi a potvrdeniami odošlite poštou na adresu ministerstva alebo doručte osobne do podateľne ministerstva.
Vo vygenerovaných dokumentoch nič neprepisujte! (Ak ste vo vygenerovaných dokumentoch objavili chybu, registráciu opakujte.)
Protokol P6 sa vygeneruje v 2 exemplároch: 1 potvrdený exemplár predkladáte ministerstvu a druhý si ponecháte. Pomocou čísla protokolu P6 (9-miestny kód) si môžete priebežne kontrolovať stav žiadosti, ale hlavne sa budete pomocou tohto kódu prihlasovať do systému pri nahlasovaní Vami vyzbieraných kultúrnych poukazov.

   6.) ak ste registráciu realizovali opakovane a žiadosť ste tlačili zo systému viac–krát, skontrolujte, či všetky dokumenty žiadosti majú rovnaké jedinečné číslo protokolu P6 (9-miestny kód).

 

3.  Registračný formulár

 

1 .  č a s ť

 

Všetky požadované údaje v tejto časti formulára sa týkajú obce.

 

Žiadateľ uvedie názov podľa vzoru Mesto Košice, Obec Abrahám (nie iba "Košice", nie "Mestský úrad Košice", nie „O516538 Obec Vrbovka“).

 

Názov žiadateľa:
Ulica a číslo:
PSČ:
Okres:
Mesto/Obec:
   

 

Právna forma:
IČO:
 
Štatutárny orgán žiadateľa:
Meno:
Priezvisko:
Funkcia:
 
Odborný garant projektu:
Meno:
Priezvisko:
Funkcia:
   
Kontaktná osoba:
Meno:
Priezvisko:
Telefón:
Email:
Fax:
 
Bankové spojenie:

IBAN:

   

Ak je žiadateľ zapísaný v príslušnom registri (obchodnom, živnostenskom a pod.), uvedie údaj o tomto zápise:

Číslo registra:
   
2 .  č a s ť
 

Všetky požadované údaje v tejto časti formulára sa týkajú kultúrnej inštitúcie bez právnej subjektivity.


Ak má žiadateľ iba jednu kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity, vypĺňa iba prvý formulár.

Ak má žiadateľ dve kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity, vypĺňa prvý a druhý formulár atď.
(Ak má žiadateľ viac ako 3 kultúrne inštitúcie, je treba kontaktovať 02/44 25 25 80 alebo kp@asc.sk)

 

 

1.  
Názov kultúrnej inštitúcie:
Ulica, číslo:
PSČ:
Okres:
Mesto:
Kontaktný email:
Kontaktný telefón:
   
   
2.  
Názov kultúrnej inštitúcie:
Ulica, číslo:
PSČ:
Okres:
Mesto:
Kontaktný email:
Kontaktný telefón:
   
   
3.  
Názov kultúrnej inštitúcie:
Ulica, číslo:
PSČ:
Okres:
Mesto:
Kontaktný email:
Kontaktný telefón:
   
   
   
3 .  č a s ť  
   

! ! !
Ministerstvo vyhodnocuje vhodnosť podujatí na prijímanie kultúrnych poukazov
už pri kontrole predloženej žiadosti.
Pred vypĺňaním ďalšej časti formulára JE NUTNÉ
oboznámiť sa s informáciami o postupoch ohľadom vhodnosti podujatí na stránke:
Kultúrne inštitúcie – Popis podujatia
! ! !

Všetky požadované údaje v tejto časti registračného formulára sa týkajú kultúrnej inštitúcie bez právnej subjektivity.

Kultúrne inštitúcie v tejto časti registračného formulára uvádzajú popisy kultúrnych podujatí a aktivít, na ktoré chcú kultúrne poukazy vyberať.

A,
Ak chce kultúrna inštitúcia prijímať kultúrne poukazy ako
úhradu členského v knižnici, vyberie si z ponuky pri type podujatia „Knižnica – členský poplatok“.

B,
Ak chce kultúrna inštitúcia prijímať kultúrne poukazy
iba na podujatie typu film (teda „audiovizuálne predstavenie“) pravidelne premietaný v kinách, domoch kultúry a pod., vyberie si z ponuky pri type podujatia „Audiovizuálne predstavenia vhodné pre deti a mládež podľa aktuálnej ponuky.“

(Deje sa tak z dôvodu veľkého počtu filmov uvádzaných do kín v priebehu roka. Pri prijímaní kultúrnych poukazov na takéto podujatie musí ísť o film vhodný pre deti a mládež a nesmie ísť o žánre akčný thriller, horor.)

Jednorazové premietanie alebo prezentácia filmu pri zvláštnej príležitosti alebo ako súčasť iného podujatia do tejto kategórie popisu podujatia nepatrí, pri takomto podujatí je potrebné spresniť popis podujatia podľa pokynov uvedených nižšie v bode C.

C,
Ak chce kultúrna inštitúcia prijímať kultúrne poukazy
na iný typ podujatia ako film a knižnica uvedie:
      1.  názov podujatia, typ podujatia, cieľovú skupinu (komu je podujatie určené) a kto podujatie realizuje/kto v ňom účinkuje
     2.  popis podujatia, obsah resp. náplň podujatia, umelecký/kultúrny/kultúrno-vzdelávací prínos (minimálne  5 vetami).

D,
Ak chce kultúrna inštitúcia prijímať kultúrne poukazy
aj na podujatie typu film (teda „audiovizuálne predstavenie“) a zároveň aj iný typy podujatia, postupuje podľa príslušných vyššie uvedených bodov.

 

   
   
Pre pridanie ďalšieho podujatia je potrebné stlačiť „Pridaj podujatie“. Až po zadaní všetkých podujatí stlačte prosím „Odoslať údaje“.

(maximálne 20 podujatí)

   
Typ podujatia1:
Názov podujatia1:
Termín realizácie1:
Cieľová skupina1:
Účinkujúci1:
Popis podujatia1:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
V    dňa 17.2.2020
 
 

POZOR: Skôr ako odošlete údaje ešte raz preverte ich správnosť!

Vo vygenerovaných dokumentoch nič neprepisujte!
(Ak ste vo vygenerovaných dokumentoch objavili chybu, registráciu opakujte.)

 


 
Kontakty:
Otázky ohľadom elektronickej registrácie zasielajte na kp@asc.sk
Všetky ostatné otázky zasielajte na kulturnepoukazy@culture.gov.sk
 

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku