Hlavná stránka Použitie kultúrnych poukazov
   

 

Kultúrna inštitúcia prihlásená do programu Kultúrne poukazy umožní zaplatiť prostredníctvom kultúrneho poukazu napr. vstupné alebo jeho časť v divadlách, múzeách, galériách, kultúrnych strediskách, filmových kluboch alebo iné účastnícke poplatky. Ak je cena vstupenky vyššia ako cena kultúrneho poukazu, zvyšný rozdiel uhradí návštevník v hotovosti. Ak je cena vstupenky nižšia ako cena kultúrneho poukazu, nevydáva sa z neho žiadna finančná suma. V takomto prípade odporúčame kultúrnej inštitúcii zahrnúť do ceny poukazu niektoré ďalšie kultúrne služby (napr. prednášku, vzdelávacie materiály, propagačné predmety).

Povinnosťou kultúrnej inštitúcie je kontrolovať pravosť prijímaných kultúrnych poukazov, a to vizuálnou kontrolou ochranných znakov.

Každý blok kultúrnych poukazov v hodnote 4 € je zložený zo štyroch kultúrnych poukazov, každý v hodnote 1 €. Tri zo štyroch poukazov môže ich majiteľ použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia. Jeden zo štyroch poukazov môže jeho majiteľ použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Takýto poukaz je od ostatných poukazov farebne odlíšený a má špecifický kód. Pri realizácii premietania filmových predstavení môže kultúrna inštitúcia prijať a do systému nahlasovať len spomínaný typ poukazu.

Kultúrny poukaz je neprenosný! (Ak je vstupné napr. 0,50 €, učiteľ nesmie za 10 žiakov zaplatiť piatimi kultúrnymi poukazmi!)

Kultúrne poukazy na rok 2020 sú primárne určené základným školám a stredným školám, ktoré môžu samostatne alebo v spolupráci so združením rodičov príslušnej školy rozhodnúť o ich použití.

Nevyužité kultúrne poukazy sa žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom týchto škôl rozdajú na konci školského roka 2019/2020, aby mohli byť použité až do 12. 11. 2020.

To znamená:
Ak s tým rodičia a žiaci súhlasia, kultúrne poukazy budú mať na starosti triedni učitelia, a to do konca školského roka (jún 2020). Na konci školského roka rozdajú učitelia nevyužité poukazy žiakom a tí ich môžu uplatniť aj počas letných prázdnin.
Ak žiakom zostanú nevyužité poukazy aj na začiatku ďalšieho školského roka (september 2020), môžu s nimi naložiť ľubovoľne (uplatniť samostatne vo svojom voľnom čase alebo ich opäť odovzdať triednemu učiteľovi za účelom úschovy pre podujatia organizované školou).

Platnosť kultúrnych poukazov končí 12. 11. 2020.

Kultúrny poukaz dostane konkrétny žiak alebo pedagóg základnej alebo strednej školy na svoje meno, a tým sa stáva jeho majiteľom. Každý kultúrny poukaz obsahuje identifikačné údaje žiaka alebo pedagóga a má jedinečný kód, na základe ktorého je identifikovateľný. Kultúrny poukaz je neprenosný. Vo chvíli, keď žiak alebo pedagóg použije poukaz na zaplatenie kultúrnej aktivity alebo služby, stáva sa majiteľom poukazu kultúrna inštitúcia.

Kultúrne poukazy môžu žiaci a pedagógovia uplatniť v rôznych kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapoja do programu Kultúrne poukazy 2020 a budú poskytovať kultúrne služby. Zoznam kultúrnych inštitúcií je zverejnený na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

Vzhľadom na nutnosť včasného nahlásenia všetkých poukazov vyzbieraných kultúrnymi inštitúciami počas roka 2020 a na spracovanie údajov v systéme, môžu žiaci a pedagógovia použiť kultúrne poukazy do 12. 11. 2020.

Na kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnia po tomto termíne v mesiacoch november a december 2020, môžu kultúrne inštitúcie vybrať poukazy vopred.

 

      

   
Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku