Dotačný program 3 Kultúrne poukazy

Podprogram 3.2. poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie

Nahrávanie kultúrnych poukazov
Je spustené nahrávanie kultúrnych poukazov pre kultúrne subjekty, ktoré splnili všetky formálne náležitosti a bola im zaslaná zmluva, respektíve dodatok k zmluve.

Pre poukázanie finančných prostriedkov z dotácie na účet prijímateľa je potrebné najneskôr do 15. novembra 2022 okrem nahratia uplatnených kultúrnych poukazov aj predložiť vyúčtovanie dotácie s dokladmi preukazujúcimi použitie výdavkov v zmluve, resp. v dodatku zmluvy stanovenej forme elektronickou formou cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk s využitím KEP oprávnených osôb.

Pri vyúčtovaní je potrebné zaslať vyplnené prílohy k zmluve, resp. k dodatku k zmluve.

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácie na kultúrne poukazy
Zoznam príloh k zmluve

Príloha 1: Skutočný rozpočet projektu vzor tlačiva v exc
Príloha 2: Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie
Príloha 3: Zoznam dokladov ostatných výdavkov
Príloha 4: Čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie

Zoznam príloh k dodatku k zmluve

Príloha 1: Skutočný rozpočet projektu vzor tlačiva v exc
Príloha 2: Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie
Príloha 3 Prílohy k finančnému vyúčtovaniu dotácie - prijímateľ dotácie
Príloha 4: Zoznam dokladov ostatných výdavkov
Príloha 5: Čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie

Stiahnite si celé znenie výzvy vo formáte PDF
Dodatok č. 1 k výzve pre Program 3 Kultúrne poukazy
Dodatok č. 2 k výzve pre Program 3 Kultúrne poukazy
Dodatok č. 3 k výzve pre Program 3 Kultúrne poukazy


Informácie pre žiadateľov o kultúrne poukazy

Vážení žiadatelia, kultúrne inštitúcie,

v predchádzajúcich dňoch bolo viacero z Vás požiadaných, aby doplnili rozpočty poskytovaných aktivít, na ktorých náklady si uplatňujete dotácie cez projekt kultúrnych poukazov. Každá aktivita pritom vyžaduje vlastný predpokladaný rozpočet. Niektorí z Vás tak už urobili, niektorí z Vás nám avizovali problém zostaviť rozpočet aktivít.

Zverejňujeme preto na tomto mieste rozšírené usmernenie k predpokladanému rozpočtu vo formáte DOC a PDF. Vysvetlivky k vyplneniu predpokladanému rozpočtu spolu s príkladom vyplatenej dotácie a príkladmi oprávnených a neoprávnených výdavkov nájdete ihneď za tabuľkou rozpočtu.
- stiahnuť rozšírené usmernenie k predpokladanému rozpočtu vo formáte DOC
- stiahnuť rozšírené usmernenie k predpokladanému rozpočtu vo formáte PDF

Prosím, myslite pri zostavení na to, že predpokladaný rozpočet je východiskom, ktorý Vás má viesť aj pri zúčtovaní dotácie a preukázaní skutočného celkového rozpočtu aktivity. Nepostačuje totiž zúčtovať len časť krytú kultúrnymi poukazmi, ale aj preukázať skutočný rozpočet.

Čo najskoršie doplnenie rozpočtu nám umožní Vašu žiadosť finalizovať, preto Vám ďakujeme za pochopenie.

Na metodické otázky, pokiaľ to bude v našich silách, odpovieme na: kulturnepoukazy@culture.gov.skMinisterstvo kultúry SR pri procesnej kontrole žiadostí o dotáciu v dotačnom programe „Kultúrne poukazy“ zistilo, že viaceré žiadosti obsahovo nezodpovedajú plneniu, ktoré si kultúrne inštitúcie plánujú uplatniť vo vzťahu k predmetnej dotácii. MK SR preto aktuálne postupne vyzýva žiadateľov na doplnenie ich žiadostí a intenzívne pracuje na odstránení zistených formálnych nedostatkov. Pokiaľ by sa nepristúpilo k doplneniu potrebných náležitostí, žiadosti by nemohli byť uspokojené.

MK SR pristúpilo k tomuto kroku v záujme podporiť čo najväčšie množstvo oprávnených žiadateľov.

Podľa výzvy Program 3 Kultúrne poukazy sa môžu stať vhodnými podujatiami výhradne podujatia, ktoré kultúrny subjekt nahral do svojej žiadosti prostredníctvom protokolu P6. Iné podujatia, ktoré nie sú v protokole P6, aj keď boli uverejnené na stránke registerkultury.gov.sk/podujatia, nebudú uznané ako vhodné.


Informácie pre školy a žiakov/študentov o využívaní kultúrnych poukazov

Kvôli prebiehajúcemu procesu kontroly viaceré kultúrne inštitúcie pozastavili prijímanie kultúrnych poukazov vo svojich pokladniciach. Odporúčame preto školám, žiakom/študentom, aby sa vopred informovali priamo v kultúrnej inštitúcii, ktorú plánujú navštíviť, či prijíma kultúrne poukazy.