Informácie pre žiadateľov o kultúrne poukazy

Ministerstvo kultúry SR pri procesnej kontrole žiadostí o dotáciu v dotačnom programe „Kultúrne poukazy“ zistilo, že viaceré žiadosti obsahovo nezodpovedajú plneniu, ktoré si kultúrne inštitúcie plánujú uplatniť vo vzťahu k predmetnej dotácii. MK SR preto aktuálne postupne vyzýva žiadateľov na doplnenie ich žiadostí a intenzívne pracuje na odstránení zistených formálnych nedostatkov. Pokiaľ by sa nepristúpilo k doplneniu potrebných náležitostí, žiadosti by nemohli byť uspokojené.

MK SR pristúpilo k tomuto kroku v záujme podporiť čo najväčšie množstvo oprávnených žiadateľov.

Informácie pre školy a žiakov/študentov o využívaní kultúrnych poukazov

Kvôli prebiehajúcemu procesu kontroly viaceré kultúrne inštitúcie pozastavili prijímanie kultúrnych poukazov vo svojich pokladniciach. Odporúčame preto školám, žiakom/študentom, aby sa vopred informovali priamo v kultúrnej inštitúcii, ktorú plánujú navštíviť, či prijíma kultúrne poukazy.