Informácia pre kultúrne inštitúcie

Program 3 Kultúrne poukazy

Podprogram 3.2. Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie

Stiahnite si celé znenie výzvy vo formáte PDF
Dodatok č. 1 k výzve pre Program 3 Kultúrne poukazy
Dodatok č. 2 k výzve pre Program 3 Kultúrne poukazy

Registrácia žiadosti pre:

  • Kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou - ukončené
  • Kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity - ukončené

Informácia pre žiadateľa


Oprávnené subjekty:
Oprávneným žiadateľom o poskytnutie dotácie je

a. fyzická osoba, zaoberajúca sa umeleckou, kultúrnou alebo kultúrno-vzdelávacou aktivitou, ktorá v čase podania žiadosti dovŕšila 18 rokov a zároveň nevykonáva podnikateľskú činnosť;
b. vyšší územný celok alebo obec, za svoje inštitúcie bez právnej subjektivity, zaoberajúce sa poskytovaním umeleckých, kultúrnych a kultúrno-vzdelávacích aktivít;
c. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec a ktorá v štatúte alebo zriaďovacej listine má okrem iných činností zapísané aj poskytovanie umeleckých, kultúrnych alebo kultúrno vzdelávacích aktivít;
d. štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je ústredný orgán štátnej správy, a ktorá v štatúte alebo zriaďovacej listine má okrem iných činností zapísané aj poskytovanie umeleckých, kultúrnych alebo kultúrno- vzdelávacích aktivít;
e. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré okrem iných činností zapísaných v štatúte, má zapísané aj poskytovanie umeleckých, kultúrnych alebo kultúrno vzdelávacích aktivít;
f. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá má okrem iných činností zapísaných v štatúte alebo inej zakladacej listine zapísané poskytovanie umeleckých, kultúrnych alebo kultúrno vzdelávacích aktivít;
g. záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky a ktoré okrem iných činností zapísaných v štatúte alebo inej zakladacej listine, má zapísané aj poskytovanie umeleckých, kultúrnych alebo kultúrno vzdelávacích aktivít;
h. nezisková organizácia so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá okrem iných činností zapísaných v štatúte, má zapísané aj poskytovanie umeleckých, kultúrnych alebo kultúrno vzdelávacích aktivít;
i. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky ktorý okrem iných činností zapísaných v štatúte alebo inej svojej zakladacej listine, má zapísané aj poskytovanie umeleckých, kultúrnych alebo kultúrno vzdelávacích aktivít;
j. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky alebo verejná výskumná inštitúcia, ktorá okrem iných činností zapísaných v štatúte alebo inej svojej zakladacej listine, má zapísané poskytovanie umeleckých, kultúrnych alebo kultúrno vzdelávacích aktivít.

Ak právnická osoba vykonáva podnikateľskú/hospodársku činnosť na základe živnostenského oprávnenia/štatútu musí mať zabezpečené oddelené sledovanie nákladov/výdavkov na podnikateľskú/hospodársku a nehospodársku činnosť.

MK SR neposkytuje dotácie v rámci dotačného programu Kultúrne poukazy prostredníctvom schémy minimálnej/štátnej pomoci, čo je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie dotácii podnikom vykonávajúcim hospodársku činnosť.

Žiadateľ pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) ministerstvu vykoná elektronickú registráciu tejto žiadosti.

Elektronická registrácia je zverejnená na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie.

Registrácia žiadosti podávanej v listinnej forme je ukončená vytlačením formulárov povinných náležitostí (žiadosť, popis projektu, rozpočet projektu, čestné vyhlásenia).

Registrácia žiadostí podávaných v elektronickej forme je ukončená uložením formulárov povinných náležitostí (žiadosť, popis projektu, rozpočet projektu, čestné vyhlásenia) do formátu PDF/A.

Kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou sa zaregistrujú samostatne a následne predkladajú žiadosť na adresu ministerstva, prípadne elektronickou formou prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva na portáli www.slovensko.sk https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140)

V prípade kultúrnych inštitúcií bez právnej subjektivity sa registruje a žiadosť predkladá zriaďovateľ (sú to väčšinou kultúrne domy, knižnice, kiná a pod. patriace pod obec).

Žiadosť podaná v listinnej forme musí byť vlastnoručne podpísaná.

Žiadosť podaná v elektronickej forme musí byť podpísaná prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu s časovou pečiatkou.

Dátumom podania žiadosti do dotačného systému sa rozumie dátum na pečiatke podacej pošty (ak je žiadosť zasielaná poštou v listinnej forme), alebo dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne v listinnej forme), prípadne dátum uvedený v doručenke (ak je žiadosť doručená v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva, ktorá je uvedená na portáli www.slovensko.sk https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140)

Dotácia sa poskytuje vo forme bežných výdavkov v príslušnom rozpočtovom roku 2022.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 18. júl 2022 (vrátane do 24.00 hod.)

Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná.

Žiadateľ musí spĺňať podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktoré potvrdí formou čestného prehlásenia.

Adresa na predkladanie žiadostí v listinnej forme je:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
odbor dotačných programov a politík,
Námestie SNP č. 33,

813 31 Bratislava
(obálku výrazne označte heslom „Kultúrne poukazy 3.2“)

Žiadosť je tiež možné predložiť v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva (služba Všeobecná agenda ministerstva na portáli www.slovensko.sk s adresou https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140).


Popis podujatia

1. Na aké typy podujatí je možné uplatniť kultúrny poukaz:

Dotáciu je možné poskytnúť len na tie projekty, kultúrne aktivity a služby, ktoré budú vyhodnotené ako vhodné, to znamená, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá: pre deti a mládež a majú kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter. Vhodnosť a prínos podujatia bude ministerstvo vyhodnocovať v súlade s popisom podujatia uvádzaného v žiadosti.
Vhodné kultúrne podujatie musí:
a.
byť realizované formou fyzickej prítomnosti žiaka na podujatí,
b. byť vhodné pre deti a mládež,
c. mať umelecký, kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter a prínos,
d. byť spracované kvalitne a na dostatočnej úrovni po formálnej a obsahovej stránke.
Podujatie sa môže konať buď:
a.
v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (múzeá, galérie, divadlá, knižnice), alebo
b. v kultúrnych inštitúciách zriadených krajmi alebo obcami ( kluby, komunitné centrá a pod.), alebo
c. v zariadeniach, ktoré prevádzkujú subjekty majúce v zriaďovacej listine alebo štatúte v predmete činnosti okrem iného aj poskytovanie umeleckej, kultúrnej alebo kultúrno-vzdelávacej činnosti.
Nevhodné kultúrne podujatie:
a.
podujatie konané formou online prenosu,
b. podujatie, ktoré je iba vzdelávacie,
c. zábavné, voľnočasové alebo spoločenské podujatie bez umeleckého, kultúrneho alebo kultúrno-vzdelávacieho charakteru a prínosu,
d. športové podujatie (vrátane aerobiku, zumby, cvičenia na hudbu, bojových umení a pod.),
vystúpenia kúzelníkov,
e. ktorého cieľom je podpora všetkých foriem násilia, podpora užívania návykových látok, všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, ostatných prejavov intolerancie ako aj podpora politických strán a hnutí.


2. Ako ministerstvo postupuje pri vyhodnocovaní podujatí a príprave zmluvy?

Vhodnosť a prínos podujatia bude ministerstvo vyhodnocovať v súlade so splnením vyššie uvedených kritérií určenými vhodnými kritériami podujatia v bode 7 výzvy.

Ak ministerstvo pri kontrole predloženej žiadosti vyhodnotí podujatie ako nevhodné na zaradenie do programu Kultúrnych poukazov, oznámi žiadateľovi túto skutočnosť. Na takéto podujatie nebude môcť žiadateľ kultúrne poukazy vyberať.

Odporúčame kultúrnym inštitúciám prijímať kultúrne poukazy až po podpise Zmluvy o poskytnutie dotácie oboma zmluvnými stranami. Ak ministerstvo neakceptuje žiadosť kultúrnej inštitúcie do programu Kultúrne poukazy, k podpísaniu zmluvy nedôjde a vyzbierané poukazy nebudú preplatené!

3. Čo bude potrebné uviesť pri popise podujatia?

– názov podujatia
– typ podujatia (predstavenie divadelné/tanečné/bábkové, výstava, koncert, festival, tvorivá dielňa atď.),
– cieľová skupina (komu je podujatie určené),
– kto podujatie realizuje/kto v ňom účinkuje(napr.: divadelný súbor, hudobná skupina, umelec – výtvarník, sochár, hudobník, bábkar, atď.)
– obsah resp. náplň podujatia, umelecký/kultúrny/kultúrno-vzdelávací prínos, minimálne 5 vetami.

4. Ako postupovať ohľadom popisu podujatí, ktoré budú realizované neskôr v priebehu roka, teda až po podpísaní zmluvy?

Kultúrna inštitúcia dodatočne zašle e-mailom popis podujatia, ktoré chce realizovať a prijímať naň kultúrne poukazy.
Ministerstvo opäť vyhodnotí ich vhodnosť, a to v zmysle postupu uvedeného vyššie v bode 2. V takomto prípade nie je potrebné podpisovanie novej zmluvy či dodatku ku zmluve – dodatočne zasielaný popis podujatia priloží ministerstvo k dokumentácii kultúrnej inštitúcie evidovanej ministerstvom.

Súčasťou e-mailu musia byť identifikačné údaje inštitúcie: názov, adresa, číslo zmluvy.


E-mailová adresa – Kultúrne poukazy: kulturnepoukazy@culture.gov.sk

Kultúrna inštitúcia môže vyberať poukazy na také dodatočne nahlásené podujatia, ktorých akceptáciu ministerstvo inštitúcii potvrdí e-mailom.


5. Prečo je potrebné po podpísaní zmluvy zverejňovať svoje podujatia ešte na webovom sídle
http://registerkultury.gov.sk/podujatia/, keď sú popisy podujatí zasielané ministerstvu priamo v žiadosti?

– uvedené webové sídlo je prístupné verejnosti a okrem iného informuje, na aké podujatia je možné kultúrne poukazy využiť,
– obsahuje údaje využívané pri tvorbe štatistík k programu Kultúrne poukazy pre potreby ministerstva. Štatistiky konkrétnej kultúrnej inštitúcie sú dostupné aj v jej profile po prihlásení sa do systému.
– navyše poskytuje bezplatnú propagáciu kultúrnej inštitúcie a jej podujatí.


6. Kedy treba zverejniť podujatia na webovom sídle http://registerkultury.gov.sk/podujatia/ a aký je postup?

Podujatia stačí zverejniť až po podpísaní Zmluvy o poskytnutí dotácie, avšak ešte pred nahrávaním vyzbieraných kultúrnych poukazov do systému. Systém umožní kultúrnej inštitúcii nahrávať poukazy až vtedy, keď bude mať na spomínanej stránke zverejnené všetky podujatia, na ktoré poukazy vyberala.


Povinnosť zverejňovať podujatia na spomínanom webovom sídle sa netýka knižníc a organizácií ministerstva.

Postup:

1. Na webovom sídle http://registerkultury.gov.sk/podujatia v pravom stĺpci kliknite na možnosť „Registrácia z DS alebo KP“.
2. Zadajte kód, ktorý ste získali pri registrácii svojej žiadosti (kód protokolu P6) a kliknite na tlačidlo Registrovať.
3. Po vstupe do systému odporúčame zmeniť heslo (ako prihlasovacie meno a staré heslo uveďte kód protokolu P6, nové heslo si zvoľte ľubovoľne).
4. Kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity kliknú na názov tej kultúrnej inštitúcie, ktorej podujatia chcú nahlásiť.
5. Nahláste realizované a plánované podujatia. Pri nahlasovaní podujatí a termínov realizácie postupujte podľa návodu, ktorý nájdete v pravom stĺpci stránky.
6. Kultúrne inštitúcie akceptované do programu Kultúrne poukazy majú povinnosť nahlasovať realizované a plánované podujatia a termíny ich uskutočnenia. Ostatné údaje ako návštevnosť sú nepovinné. V prípade nenahlásenia dátumov k podujatiu Vám systém neumožní nahlasovať kódy vyzbieraných kultúrnych poukazov na toto podujatie.
7. Odporúčame Vám nahlasovať všetky realizované a pripravované podujatia a ich termíny priebežne – zverejníte a spropagujete Váš program a ponuku podujatí. Navyše sa Vám budú na stránke automaticky vytvárať štatistiky o Vašich podujatiach.


Použitie kultúrnych poukazov

Kultúrny poukaz dostane konkrétny žiak alebo pedagóg základnej alebo strednej školy na svoje meno, a tým sa stáva jeho majiteľom. Každý kultúrny poukaz obsahuje identifikačné údaje žiaka alebo pedagóga a má jedinečný kód, na základe ktorého je identifikovateľný. Kultúrny poukaz je neprenosný. V momente, keď žiak alebo pedagóg použije kultúrny poukaz na zaplatenie kultúrnej aktivity alebo služby, stáva sa majiteľom poukazu oprávnený žiadateľ.

Kultúrna inštitúcia umožní žiakom a ich pedagógom použiť blok zložený z troch kultúrnych poukazov v celkovej hodnote 3 eurá alebo ľubovoľný počet samostatných kultúrnych poukazov každý v hodnote 1 euro na zaplatenie vstupného príp. iného účastníckeho poplatku. Kultúrna inštitúcia prevezme kultúrny poukaz ako platidlo v príslušnej hodnote.

Kultúrne poukazy môžu žiaci a pedagógovia uplatniť v rôznych kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapoja do programu Kultúrne poukazy 2022 a budú poskytovať kultúrne služby. Zoznam kultúrnych inštitúcií je zverejnený na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

Vzhľadom na nutnosť včasného nahlásenia všetkých poukazov vyzbieraných kultúrnymi inštitúciami počas roka 2022 a na spracovanie údajov v systéme, môžu žiaci a pedagógovia použiť kultúrne poukazy do 8. 11. 2022.


Nahrávanie kultúrnych poukazov

Kultúrne poukazy je možné nahrávať do 20. 11. 2022 (do polnoci).
Preplatené budú iba poukazy nahlásené do systému – a to ich nahratím do systému www.kulturnepoukazy.sk.

Link: Nahrávanie kultúrnych poukazov


Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich poukazy

Vyhľadávanie informácií o kultúrnych inštitúciách

Link: Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich poukazy