Informácia pre školy

Program 3 Kultúrne poukazy

Podprogram 3.1. Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – školy


Zameranie dotačného programu

Program Kultúrne poukazy je určený pre žiakov základných škôl a žiakov denného štúdia stredných škôl (ďalej len „žiak“) a pre pedagogických zamestnancov týchto škôl s plným alebo skráteným pracovným úväzkom (ďalej len „pedagóg“), ktorým sa umožní vstup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií (ďalej len „kultúrne inštitúcie“) realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež aj prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov.

Kultúrne poukazy budú základným školám a stredným školám (ďalej len „škola“) distribuované po vyplnení formulára na elektronickú registráciu žiadosti a po akceptovaní ňou predloženého registračného Protokolu P1 Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Distribúciu personifikovaných kultúrnych poukazov na školy zabezpečí ministerstvo.

Účastníci programu

Účastníkmi programu sú:
– základné a stredné školy;
– kultúrne inštitúcie – právnické a fyzické osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať kultúrne aktivity a služby a sú oprávnenými žiadateľmi v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
– ministerstvo.

Účastníci programu spoločne vytvárajú podmienky na:
– podporu vzťahu detí, mládeže a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám;
– aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej mládeže;
– podporu konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšiť kvalitu ich činnosti;
– podporu adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov o ich služby;
– prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a na monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou kategóriou.

Registrácia školy

Žiadať o registráciu do podprogramu 3.1. Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám dotačného systému ministerstva môže podať:
a) základná škola,
b) stredná škola.

Škola vyplní formulár na elektronickú registráciu žiadosti prostredníctvom svojho školského informačného systému (napr.: aScAgenda, eŠkola) v časti „Kultúrne poukazy 2022“.
Následne si zo systému vygeneruje Protokol P1, skontroluje správnosť údajov a ich dostatočnú čitateľnosť (najmä čiarového kódu a čísla protokolu) a zašle elektronickou formou vo formáte PDF/A prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva na portáli www.slovensko.skhttps://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140.
V prípade zaslania protokolu P1 v podobe listiny je potrebné protokol P1 vytlačiť vytlačiť 2-krát a Jeden exemplár treba opečiatkovať (pečiatka školy), podpísať (štatutárny zástupca školy), dôkladne skontrolovať údaje a originál exempláru zaslať na adresu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
odbor dotačných programov a politík
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava

(obálku výrazne označte heslom „Kultúrne poukazy“)

Druhý exemplár si škola ponechá, a to kvôli kódu (číslo protokolu). Využije ho napr. v školskom informačnom systéme pri kontrole stavu akceptácie školy do programu Kultúrne poukazy alebo pri aktivácii prijatej zásielky kultúrnych poukazov.

Registrácia školy prebieha v termíne od 22. 3. 2022 do 22. 4. 2022.

Protokol P1 musí škola ministerstvu zaslať najneskôr do 22. apríla 2022.

Žiak a pedagóg školy sa môže započítať pri registrácii iba raz a môže získať iba jeden blok kultúrnych poukazov, ktorý má hodnotu 3 eura.

Tým sa celý proces žiadosti o registráciu do programu KP pre školu končí.
Prijaté protokoly P1 ministerstvo vyhodnotí a po ich akceptácii zaradí školu do databázy pre tlač kultúrnych poukazov. Akceptovaným školám bude ministerstvo distribuovať už personifikované kultúrne poukazy.

Spôsob použitia kultúrnych poukazov

Kultúrny poukaz dostane konkrétny žiak alebo pedagóg školy na svoje meno, a tým sa stáva jeho majiteľom. Každý kultúrny poukaz obsahuje identifikačné údaje žiaka alebo pedagóga a má jedinečný kód, na základe ktorého je identifikovateľný. Kultúrny poukaz je neprenosný. Použitím kultúrneho poukazu ako protihodnoty platidla za zaplatenie kultúrnej aktivity alebo služby, stáva sa majiteľom poukazu kultúrna inštitúcia.

Každý blok kultúrnych poukazov má hodnotu 3 eur.