Dotačný systém DS

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl.

Program Kultúrne poukazy je určený pre žiakov ZŠ a žiakov denného štúdia SŠ a pre pedagogických zamestnancov týchto škôl s plným alebo skráteným pracovným úväzkom, ktorým sa umožní vstup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež aj prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov.

     
     
 
 

Nahrávanie kultúrnych poukazov

   

 

 
 

Táto stránka slúži na nahrávanie kódov vyzbieraných kultúrnych poukazov kultúrnymi inštitúciami.

Kultúrna inštitúcia s právnou subjektivitou
, vyberajúca kultúrne poukazy, sa prihlási pomocou kódu protokolu P6.

Kultúrna inštitúcia bez právnej subjektivity, vyberajúca kultúrne poukazy,sa prihlási pomocou kódu protokolu P6 zriaďovateľa (napr.: obce) a následne v zozname kultúrnych inštitúcií zriaďovateľa klikne na svoj názov.
 

Kultúrne poukazy je možné nahrávať do 15. 11. 2022. Preplatené budú iba poukazy
nahlásené do systému.

Prijímatelia poukazov môžu nahrávať poukazy na podujatia, ktoré sa uskutočnili odo dňa
podania žiadosti, najneskôr 8. 11. 2022.

 Na novembrové a decembrové podujatia nie je možné poukazy prijímať vopred.

Upozornenie:

Poukázanie finančných prostriedkov z dotácie na účet prijímateľa dotácie je v zmysle výzvy a zmluvy o poskytnutí dotácie priamo naviazané na:

1, Nahratie uplatnených kultúrnych poukazov cez systém www.kulturnepoukazy.sk a zaslanie protokolu v stanovenej forme najneskôr do 15. novembra 2022 elektronickou formou cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk s využitím KEP oprávnených osôb,

2,
Predloženie vyúčtovania dotácie spoločne s dokladmi preukazujúcimi použitie výdavkov v stanovenej forme a najneskôr do 15. novembra 2022 elektronickou formou cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk s využitím KEP oprávnených osôb.

Nesplnenie týchto povinností (nepredloženie protokolu, vyúčtovania dotácie vrátane dokladov preukazujúcich použitie výdavkov resp. ich predloženie po termíne) bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok spojené s právom ministerstva ako poskytovateľa dotácie od zmluvy odstúpiť.

 


Kód protokolu:

 

Kontakty:
Otázky ohľadom nahrávania kultúrnych poukazov zasielajte na kp@asc.sk .
Všetky ostatné otázky zasielajte na kulturnepoukazy@culture.gov.sk .