Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby na stiahnutie, (pdf súbor, veľkosť 85 KB)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, IČO 00165182, so sídlom Námestie SNP 33, 813 31  Bratislava (ďalej „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“ alebo „MK SR“) dôkladne dbá na ochranu súkromia fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracúva v súvislosti so svojou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané plne v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Účelom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o tom, na aký účel sa osobné údaje spracúvajú, komu môžu byť osobné údaje sprístupnené, aké sú lehoty na ich uchovávanie, aké sú práva dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov a o existencii profilovania a automatizovaného rozhodovania. Tento dokument je dostupný na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
zodpovedná osoba
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava
e-mail: zodpovednaosoba@culture.gov.sk

Osobné údaje sú MK SR spracúvané v súlade s výkonom verejnej moci a plnením práv a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov a bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a to vo verejnom záujme. Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané MK SR, má postavenie dotknutej osoby. MK SR uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s prijatými technickými, organizačnými a bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované, a to výlučne po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, a to v súlade s registratúrnym poriadkom MK SR. Prístup k osobným údajom dotknutej osoby majú výlučne osoby poverené MK SR pričom tieto ich spracúvajú na základe presných pokynov.

MK SR spracúva osobné údaje dotknutej osoby vždy na jednom o zákonných právnych základov, pričom týmto je najmä osobitný predpis, prípadne medzinárodná bilaterálna alebo multilaterálna zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Konkrétny právny základ spracúvania je uvedený v dokumente obsahujúcom evidenciu jednotlivých spracovateľských činností, ktorý je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

MK SR uchováva osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie, a to výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a registratúrnym plánom schváleným MK SR. Presná doba uchovávania osobných údajov je uvedená v dokumente obsahujúcom evidenciu jednotlivých spracovateľských činností, ktorý je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie sa uskutočňuje len výnimočne a na presne vymedzený účel keď tak stanovuje osobitný právny predpis, prípadne medzinárodná bilaterálna alebo multilaterálna zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Informácia o uskutočňovaní prenosu osobných údajov dotknutej osoby je uvedená v dokumente obsahujúcom evidenciu jednotlivých spracovateľských činností, ktorý je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

MK SR nevykonáva spracúvanie osobných údajov automatizovaným individuálnym rozhodovaním, resp. profilovaním.

Dotknutá osoba má právo získať od MK SR potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje, ako aj získať prístup k týmto osobným údajom. MK SR poskytne jednu kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v písomnej listinnej podobe bezodplatne. Za akékoľvek ďalšie kópie v písomnej listinnej podobe, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže MK SR účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Dotknutá osoba má právo na to, aby MK SR bez zbytočného odkladu opravilo nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má právo na to, aby MK SR bezodkladne vymazalo osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pokiaľ je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:

Dotknutá osoba má právo na to, aby MK SR obmedzilo spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z nasledovných prípadov:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla MK SR, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje, ak je to technicky možné, ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej MK SR bránilo, a to v prípade ak:

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to rovnakým spôsobom ako bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané bez právneho základu, alebo nezákonne, môže podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor dostupný na webovom sídle úradu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a to:

Evidencia jednotlivých spracovateľských činností vykonávaných prevádzkovateľom je k dispozícii v samostatnom dokumente (pdf súbor, veľkosť 208KB) – dokument je možné stiahnuť po kliknutí na link na začiatku tohto odseku.