Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.culture.gov.sk.

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
a. Obrázky na webovom sídle nemajú alternatívny popis.

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 21. 3. 2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané automatizovaným overením cez službu WAVE: Web Accessibility Tool (pravidlá pre prístupnosť úrovne / kritériá WCAG 2.1 A/AA/AAA).

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás prosím kontaktujte na emailovej adrese kulturnepoukazy@culture.gov.sk.
Správcom webového sídla je Ministerstvo kultúry, ktoré je zodpovedné za prístupnosť a spracovanie žiadostí zaslaných na vyššie uvedený email.

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.